Biện pháp, Cơ chế và Quy trình Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

By admin

Thành viên đồng ý và tuân thủ rằng, khi Thành viên được ongroup.vncung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm vingaymai.com.vn, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Thành viên sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình thanh toán và sử dụng vingaymai.com.vnphải được gửi đến bộ phận hỗ trợ vingaymai.com.vnngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại.vingaymai.com.vnsẽ là nơi trung gian giải quyết tranh chấp giữa Thành viên với nhau. vkhealth.vn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định Pháp luật.

Quy trình giải quyết khiếu nại được đăng tải trên website sản phẩm vingaymai.com.vn.chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng kí tài khoản.

Đối với tranh chấp giữa Thành viênongroup.vnvới nhau hoặc giữa Thành viên với vingaymai.com.vn,chúng tôi sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, vkhealth.vn sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng đăng kí đầy đủ thông tin theo quy định.

Thành viên đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ vkhealth.vn khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Thành viên trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ:

Trung tâm CSSK – Dy ngh và T chc sn xut cho Thanh thiếu niên khuyết tt – Vì ngày mai

Địa chỉ : 389 Đường An Dương Vương, Phú Thượng , Tây Hồ , Hà Nội

Email: windy.sails.st@gmail.com

Điện thoại: 024.2242.6664